Lovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet er ejet af advokat Jan Bo Busholdt, som er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Alle advokater ansat i firmaet er beskikket af Justitsministerier og medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på følgende adresse:

Krogvej 24
4140 Borup

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 38 19 99 29
på e-mailadressen info@busholdt.dk
Vores CVR-nummer er: 32585612

Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt har klientbankkonto i Jyske Bank A/S: Reg.nr. 5041 – Kontonr. 1280360 og driftskonto Reg.nr. 5041 – Kontonr. 1280352

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Ansvarsforsikring

Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring med garantiordning hos Tryg Forsikring A/S under policenr. 674-20.380. Den lovpligtige ansvarsforsikring med garantiordning er gældende, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salær

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Klientmidler

Alle klientmidler administreres efter Advokatsamfundets regler og indsættes på en klientkonto. Renter, der tilskrives i perioden pengene opbevares, tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler for klientkonti. I følge Hvidvaskloven er vi forpligtede til at videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstitutter ved forespørgsel.

Hvidvaskloven

Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt er omfattet af hvidvaskloven (lovbekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2011). Formålet med hvidvaskloven er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt indhenter og opbevarer oplysninger om nye klienters identitet, idet klienterne skal udlevere kopi af kørekort eller pas samt sygesikringsbevis ved en sags opstart. Vi er forpligtet til at opbevare disse informationer minimum 5 år fra kundeforholdets ophør. Vi opbevarer disse informationer i overensstemmelse med persondataforordningen.

Fortrolighed

Vi behandler alle oplysninger, vi modtager fra vores klienter fortroligt.

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem

Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt er ydermere omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. Retsplejelovens § 126, herunder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Eventuelle klager over en advokats adfærd kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk